kap 2a i LBK nr 95 - januar 2020

Frist for indlevering af kandidatlister er den 13/9 kl. 16

Kontoret vil være åbent fra kl. 15-16 den 13/9 2021. Kontoret i Rødovre Cemtrum ligger på 2. sal i boligblokken. Adressen er Rødovre Centrum 1P, 2., 225

Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd (retsinformation.dk)

 

§ 10. Kandidatlisterne skal være indleveret til formanden for valgbestyrelsen senest den 13. september 2021 kl. 16.00. Straks herefter kontrollerer valgbestyrelsen, at de opstillede kandidateer valgbare. Senest 2 dage efter fristens udløb skal valgbestyrelsen tilsende listens kontaktperson attestation for, at listen er i orden og rettidigt indleveret. Er der konstateret mangler ved listen, meddeles dette til listens kontaktperson med opfordring til, at disse mangler afhjælpes inden den 20. september 2021 kl. 16.00.

Kontakt

 

Provstikontoret er placeret i Rødovre Centrum på 2. sal i etagehuset ved Højnæsvej med postadressen:

Rødovre-Hvidovre Provsti
Rødovre Centrum 1P, 2. #225
2610 Rødovre

roedovre-hvidovre.provsti@km.dk

Kontoret er i og efter corona tiden kun åbent efter aftale.

 

Provstiets mailadresse:

roedovre-hvidovre.provsti@km.dk

Mails til provstiets mailadresse læses af både provsten og provstisekretæren.

 

Provstisekretær
Henriette Høeg                                    heho@km.dk                       tlf. 29 45 87 57 

Provst                                                  jdbj@km.dk                        tlf. 51 36 50 80
Jørgen Degn Bjerrum/

send sikker post til provsten: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?eid=17536

 

 


Rødovre-Hvidovre provsti dækker sognene i Rødovre og Hvidovre kommune. I alt 8 sogne - se nærmere om de enkelte sogne under menuen - kirkerne.

Rødovre-Hvidovre provsti er et af i alt 13 provstier i Helsingør Stift

Kirkeministeriet udstikker de love, cirkulærer og bekendtgørelser, der gælder for landets 113 provstier - se "Gældende regelgrundlag" i menuen til venstre.

Provstens opgaver

En kortfattet oversigt over provstens opgaver i forhold til præster omfatter følgende:

  •  Hvert år gennemføre medarbejderudviklingssamtaler med alle præster i provstiet.
  •  Som minimum hvert tredje år gennemføre arbejdspladsvurdering for alle præster i provstiet.
  •  Administrere tilrettelæggelse af præsternes ferie og sikre fornøden bemanding under præsters fravær.
  •  Administrere præsters sygefravær.
  •  Administrere præsternes rådighedsforpligtelse.
  •  Medvirke i proceduren ved ansættelse af præster, herunder orienteringsmøder med menighedsråd, i det omfang, biskoppen anmoder om det.
  •  Indsætte nye præster i deres embede.