I henhold til BEK nr 972 af 02/12/2003 - Bekendtgørelse om provstiudvalgenes virksomhed:

§ 7. Provstiudvalget vælger uden for sin midte en bygningskyndig til sammen med provsten at foretage syn over kirke og kirkegård, præsteboliger og anden fast ejendom, der bestyres af menighedsrådet på kirkens eller præsteembedets vegne.
Stk. 2. Når det i stk. 1 omtalte syn vedrører provstens tjenestebolig, beskikker biskoppen en anden provst til at lede synsforretningen.
Stk. 3. Den bygningskyndige må ikke påtage sig lønnet arbejde for menighedsrådene i provstiet.

Bygningssagkyndig i provstiet er Jesper Herbert-Nielsen, arkitekt MAA.


Arkitekten kontaktes via henvendelse til provstikontoret.

Kapitel 2

Vederlag m.v. til bygningskyndige deltagere i synsforretninger over kirker og præsteboliger

Honorar m.v. til bygningskyndige deltagere i synsforretninger

§ 9. Der kan ydes honorar til bygningskyndige deltagere i menighedsrådets synsforretning over kirke, kirkegård, præstebolig m.v.

Stk. 2. Honoraret fastsættes efter aftale mellem menighedsrådet og den bygningskyndige. Honorarets størrelse skal fastsættes under hensyntagen til den bygningskyndiges uddannelsesmæssige baggrund og erfaring m.v. Det kan dog ikke overstige honoraret til provstiudvalgets bygningskyndige, jf. § 10.

§ 10. Der ydes honorar til den af provstiudvalget udpegede bygningskyndige for deltagelse i provstesyn over kirke, kirkegård, præstebolig m.v.

Stk. 2. Honoraret udgør 945 kr. pr. time. Satsen reguleres hvert år den 1. januar på baggrund af stigningen i byggeomkostningsindekset i boliger, første gang den 1. januar 2017.

Stk. 3. Til honoraret skal tillægges feriegodtgørelse på 12,5 procent.

Stk. 4. Såfremt den bygningskyndige tillægger moms, beregnes momsen af honoraret som fastsat i stk. 2.

§ 11. Der ydes befordringsgodtgørelse til bygningskyndige deltagere med den lave sats efter de regler, der er fastsat for statens tjenestemænd.

§ 12. Bygningskyndige deltagere, der oppebærer honorar i medfør af § 10, kan ikke samtidig modtage diæter efter bestemmelserne i kapitel 1.

§ 13. Honorar og befordringsgodtgørelse i henhold til §§ 9-11 afholdes af vedkommende kirkekasse.