Gældende forretningsorden

 

november 2017    

forretningsorden 

&     bilag til forretningsordenens §9

 

 

§12

Provstiudvalget skal godkende de af menighedsrådet udarbejdede vedtægter for kirkegården

Provstiudvalget sikre ensartede takster inden for samme ligningsområde, medmindre særlige forhold gør sig gældende.

Provstiudvalget sender genpart af de fastsatte vedtægter og vedtægtsændringer til stiftsadministrationen.

§ 7.
Efter budgetsamrådet fastsætter provstiudvalget rammebevilling for kirkekassens driftsudgifter og bevilling for kirkekassens anlægsudgifter.

Provstiudvalget påser, at kirkekassernes budget for det kommende regnskabsår er i overensstemmelse med de af provstiudvalget fastsatte rammer og bevillinger.

Provstiudvalget foretager legalitetskontrol af budgetterne.