Dato

Handling

senest den 15. april

Provstiudvalget udmelder foreløbige driftsrammer.
De foreløbige driftsrammer vil være inkl. renteudgifter på eksisterende lån.
(De foreløbige driftsrammer udsendes snarest efter provstiudvalgsmødet i april. Find Budgetvejledning på DAP.)

Inden den
30. juni

Menighedsrådenes budgetbidrag udarbejdes i regnskabssystemet.
Overføres derfra til økonomiportalen. Herfra kan budgettet evt. printes ud.

Menighedsrådene sender budgetbidrag der omfatter følgende:
• Budget for 2020 i henhold til den udmeldte foreløbige driftsramme
• Eventuelle begrundede ønsker til udvidelse af driftsrammen.
• Eventuelle ønsker om bevillinger under anlægsrammen.

Ønskerne til bevillinger på anlægsrammen indtastes ligeledes direkte i økonomiportalen, hvor ønskerne på bilag fordeles på følgende 3 elementer
• Anlægsarbejder
• Afdrag på eksisterende lån
• Opsparinger
Størrelsen af den ønskede bevilling skal dokumenteres som bilag til fremsendelsen.

Dette kan gøres enten ved indhentning af overslag fra leverandør, overslag udarbejdet af ingeniør/arkitekt el.lign.

Nærmere dokumentation kan undlades, når ønsket om årets bevilling er åbenlyst mindre end den samlede udgift, der forventes til pågældende projekt. (flerårig opsamling til projektet)

Den underskrevne beslutningsprotokol, med anførelse af budgetbidragets ”stempel”, indlæses snarest muligt i DATAARKIVET, dog senest 7 dage efter mødets afholdelse.

 

3. september

Budgetsamråd i Risbjerg

Kl. 19.00
Budgetsamråd for sognene i Rødovre kommune

kl. 20.00
Fællesmøde

Kl. 21.00
Budgetsamråd for sognene i Hvidovre kommune

12. september

Provstiudvalget fastlægger
• De endelige driftsrammer for 2020
• De endelige anlægsrammer for 2020 – fordelt på anlægsrammens enkelte elementer
• Den endelige kirkelige ligning for 2020

Herudover fastsætter provstiudvalget budget for 2020 for provstiudvalgskassen, størrelsen af 5%-midlerne og bevilling til skoletjenesten og andre samarbejder.

Disse budgetter og bevillinger offentliggøres for menighedsrådene senest den 15/9.

senest den
15. september

Provstiudvalget oplyser kommunalbestyrelserne om størrelsen af den kirkelige ligning til de enkelte kirkekasser.

inden den   15. november

Menighedsrådene og PU udarbejder og godkender endelige budgetter for 2020 i overensstemmelse med provstiudvalgets udmelding af rammer.
Menighedsrådenes endelige budgetter indtastes direkte i økonomiportalen. (Herfra kan budgettet evt. printes ud.)

HUSK at notere hele stemplet fra det godkendte budget i beslutningsprotokollen, som inden 7 dage skal afleveres i dataarkivet.

 

Inden den
15. december

senest 15. januar 2020

Provstiudvalget forholder sig til oversigt i dataarkivet og om alle har signeret og noteret stempel.


Provstiet & KM offentliggør budget 2020 på sogn.dk

 

 

Proceduren for aflevering af det endelige budget er:

1     Budgettet udarbejdes i Økonomiportalen.

Budgettet kan kun afleveres, hvis rammeudmeldingen fra provstiudvalget overholdes.

2      Budgettet afleveres i Økonomiportalen – herved påføres det et unikt stempel, som bruges ved menighedsrådets godkendelse inden den 15/11.

3       Menighedsrådet godkender budgettet på menighedsrådsmødet ved at indføre stemplet fra budgettet i menighedsrådets beslutningsprotokol. Beslutningsprotokollen underskrives af menighedsrådet.

3a  Kasserer eller regnskabsfører kan herefter fortage små tilretninger i budgettet i Økonomiportalen. Alle tilretninger skal være bemyndiget af menighedsrådet – det vil sige være beskrevet i beslutningsprotokollen. Efterfølgende afleveres budgettet i igen i Økonomiportalen. Herved får budgettet nyt stempel, hvilket der kan ses bort fra.

4      Beslutningsprotokollen med stempel og underskrifter uploades i Dataarkivet under Beslutningsprotokoller, menighedsråd i indeværende år.