Dato

Handling

senest den 15. april

Provstiudvalget udmelder foreløbige driftsrammer.
De foreløbige driftsrammer vil være inkl. renteudgifter på eksisterende lån iht. §2.
(Find Budgetvejledning på DAP.)

Inden den
30. juni

Menighedsrådenes budgetbidrag udarbejdes i regnskabs-systemet og overføres derfra til økonomiportalen iht §2, stk2. Herfra kan budgettet evt. printes ud.

Menighedsrådene sender budgetbidrag, der omfatter følgende:
• Budget for 2022 jævnfør den udmeldte foreløbige driftsramme
• Eventuelle begrundede ønsker til udvidelse af driftsrammen.
• Eventuelle ønsker om bevillinger under anlægsrammen.

Ønskerne til bevillinger på anlægsrammen indtastes ligeledes direkte i økonomiportalen, hvor ønskerne på bilag fordeles på følgende 3 elementer:
• Anlægsarbejder
• Afdrag på eksisterende lån
• Opsparinger

Størrelsen af den ønskede bevilling skal dokumenteres som bilag til fremsendelsen.
Dette kan gøres enten ved indhentning af overslag fra leverandør, overslag udarbejdet af ingeniør/arkitekt el.lign.

Nærmere dokumentation kan undlades, når ønsket om årets bevilling er åbenlyst mindre end den samlede udgift, der forventes til pågældende projekt. (flerårig opsamling til projektet)

Den underskrevne beslutningsprotokol, med anførelse af budgetbidragets ”stempel”, indlæses snarest muligt i DATAARKIVET, dog senest 7 dage efter mødets afholdelse.

 

23. august

Budgetsamråd i Avedøre

Kl. 19.00
Budgetsamråd for sognene i Rødovre kommune

kl. 20.00
Fællesmøde for alle sogne

Kl. 21.00
Budgetsamråd for sognene i Hvidovre kommune

7. september

Provstiudvalget fastlægger for 2022 til hver kasse
• De endelige driftsrammer 
• De endelige anlægsrammer 
• Den endelige kirkelige ligning

Herudover fastsætter provstiudvalget budget for 2022 for provstiudvalgs-kassen, størrelsen af 5%-midlerne og bevilling til Skoletjenesten og andre samarbejder.

Disse budgetter og bevillinger offentliggøres for menighedsrådene senest den 15/9 iht §2, stk3.

senest den
15. september

Provstiudvalget oplyser kommunalbestyrelserne om størrelsen af den kirkelige ligning til de enkelte kirkekasser iht §1.

inden den   15. november

Menighedsrådene og PU udarbejder og godkender endelige budgetter for 2022 i overensstemmelse med provstiudvalgets udmelding af rammer.
Menighedsrådenes endelige budgetter overføres til økonomiportalen. (Herfra kan budgettet evt. printes ud.)

HUSK at notere hele stemplet fra det godkendte budget i beslutningsprotokollen, som inden 7 dage skal afleveres i dataarkivet på DAP iht §2, stk6.

 

Inden den
15. december

senest 15. januar 2022

Provstiudvalget udfører legalitets kontrol / forholder sig til oversigt i dataarkivet og om alle har signeret og noteret stempel.


Provstiet & KM offentliggør budget 2022 på sogn.dk for alle sogne iht. §5

 

 

Nyhed på DAP fra KM den 27-10-2015

Proceduren for aflevering af det endelige budget er:

1     Budgettet udarbejdes i Økonomiportalen.

Budgettet kan kun afleveres, hvis rammeudmeldingen fra provstiudvalget overholdes.

2      Budgettet afleveres i Økonomiportalen – herved påføres det et unikt stempel, som bruges ved menighedsrådets godkendelse inden den 15/11.

3       Menighedsrådet godkender budgettet på menighedsrådsmødet ved at indføre stemplet fra budgettet i menighedsrådets beslutningsprotokol. Beslutningsprotokollen underskrives af menighedsrådet.

3a  Kasserer eller regnskabsfører kan herefter fortage små tilretninger i budgettet i Økonomiportalen. Alle tilretninger skal være bemyndiget af menighedsrådet – det vil sige være beskrevet i beslutningsprotokollen. Efterfølgende afleveres budgettet i igen i Økonomiportalen. Herved får budgettet nyt stempel, hvilket der kan ses bort fra.

4      Beslutningsprotokollen med stempel og underskrifter uploades i Dataarkivet under Beslutningsprotokoller, menighedsråd i indeværende år.