Senest den
1. april

Menighedsrådet & PU indberetter regnskabet i økonomiportalen og indfører beslutning herom i beslutningsprotokollen iht. §6/§8.
Upload beslutningsprotokol til dataarkiv med hele stemplet.

Bilag til revisionen anbefales også afleveret i dataarkivet - frist 1/5.

 

Senest den
15. september

Provstirevisor foretager revision iht. §8, stk2 – find revisionsprotokollat i dataarkivet efter advis.

 

Senest den
15. oktober

Menighedsrådet behandler provstirevisors erklæring og revisionsprotokollen på møde iht. §8, stk3.
Beslutningsprotokol/referat med bemærkninger uploades i dataarkivet.

 

1. november

Frist for PU-Kassen for at behandle revisors erklæring og protokol.

 

Senest den
15. november

Provstiudvalget skal godkende det reviderede sogns regnskab under hensyntagen til revisor og menighedsrådets bemærkninger iht. §8, stk 4.
Beslutning om godkendelse uploades til dataarkiv.

Stiftet skal godkende PU-Kassens revision og PU bemærkninger dertil.

 

 

Senest den
1. februar

Kirkeministeriet offentliggør regnskab 2020 på sogn.dk iht. §8, Stk 6, hvis de er godkendt i dataarkivet af provstiet .

 

Jf. cirkulære 10204 af 30/11 2016

Grafisk oversigt - regnskabsproces

Regnskabsinstruks - version 2020.

Bilag til regnskabsinstruks findes på side 12-21. Bilag skal udfyldes af det nye menighedsråd, så det er klart, hvem der må hvad.
Desuden skal instruks forefindes ved kasseeftersyn og bruges som bilag ved årsafslutningen.

 

2.5.1. Aflæggelse af regnskab og afrapportering

Menighedsrådets regnskab aflægges i overensstemmelse med de af Ministeriet for Ligestilling og Kirke foreskrevne regler i cirkulære og vejledning om kirke- og provstiudvalgs kassers budget, regnskab og revision m.v.

Kvartalsvis rapportering for menighedsrådet, hvori regnskabet er sammenholdt med det godkendte budget, fremsendes af regnskabsføreren til den valgte kasserer så betids, at rådet senest 2 måneder efter kvartalets udløb kan behandle kvartalsrapporten på et menighedsrådsmøde.

Kassereren følger løbende op på om forbruget forekommer rimeligt med hensyn til aktiviteter i den forløbne periode, og har det overordnede ansvar for, at regnskabet er aflagt korrekt samt at de tildelte ligningsmidler er forvaltet i overensstemmelse med god offentlig forvaltningsskik.

Kassereren sikrer, at kvartalsrapporten efter menighedsrådets behandling sendes til provstiudvalget.

Der udarbejdes biregnskab over alle afsluttede anlægsprojekter, som vedlægges det almindelige årsregnskab.