Skema med regnskabsproceduren

Regnskabsinstruks - version 2016.

Det er side 8-14, der er bilag til regnskabsinstruks. Bilag skal udfyldes af det nye menighedsråd, så det vides, hvem der må hvad.
Desuden skal instruks forefindes ved kasseeftersyn og bruges som bilag ved årsafslutningen.

 

2.5.1. Aflæggelse af regnskab og afrapportering

Menighedsrådets regnskab aflægges i overensstemmelse med de af Ministeriet for Ligestilling og Kirke foreskrevne regler i cirkulære og vejledning om kirke- og provstiudvalgs kassers budget, regnskab og revision m.v.

Kvartalsvis rapportering for menighedsrådet, hvori regnskabet er sammenholdt med det godkendte budget, fremsendes af regnskabsføreren til den valgte kasserer så betids, at rådet senest 2 måneder efter kvartalets udløb kan behandle kvartalsrapporten på et menighedsrådsmøde.

Kassereren følger løbende op på om forbruget forekommer rimeligt med hensyn til aktiviteter i den forløbne periode, og har det overordnede ansvar for, at regnskabet er aflagt korrekt samt at de tildelte ligningsmidler er forvaltet i overensstemmelse med god offentlig forvaltningsskik.

Kassereren sikrer, at kvartalsrapporten efter menighedsrådets behandling sendes til provstiudvalget.

Der udarbejdes biregnskab over alle afsluttede anlægsprojekter, som vedlægges det almindelige årsregnskab.